Osiguranje poljoprivrede
image
Osiguranje imovne
Osiguranje vozila
Osiguranje lica
Osiguranje zivota
Osiguranje poljoprivrede
Osiguranje transporta

?

Šta može biti predmet osiguranja?

Šta može biti predmet osiguranja?
Predmet osiguranja su sve poljoprivredne kulture:

 

jednogodišnje,

 

višegodišnje

 

glavni usevi,

 

podusevi,

 

postrni usevi.

Od kojih rizika se može osigurati?

Od kojih rizika se može osigurati?
osnovni paket rizika: grad, požar i udar groma,

 

dopunskih rizika: oluja, prolećni mraz, jesenji mraz, poplava, gubitak semenskog kvaliteta,

 

paketa rizika posle izvršene žetve odnosno berbe.

 

Moguće je zaključiti posebna osiguranja:

 

osiguranje useva i plodova u staklenicima i plastenicima,

 

osiguranje stabala voćaka i čokota vinove loze do stupanja u rod i u rodu,

 

osiguranje plodova voća od gubitka količine i kvaliteta,

 

osiguranje stonog grožda od gubitka količine i kvaliteta.

 

 

 

Na koju vrednost plaćate premiju?

Na koju vrednost plaćate premiju?
Premiju plaćate na sumu osiguranja koja se utvrđuje na osnovu očekivanog prinosa po jednom hektaru i cene po jednom kg. Suma osiguranja po jedinici površine pomnožena sa ukupnom površinom predstavlja sumu osiguranja na koju se primenjuje premijska stopa. Osiguranje useva i plodova može se zaključiti:

 

bez mogućnosti promene cene,

 

uz mogućnost promene cene u vreme žetve - berbe (korekcija po tržišnim cenama).

Način plaćanja premije?

Koliko iznosi premija osiguranja i način plaćanja?
Premija za osiguranje useva i plodova se plaća odloženo, po završenoj žetvi - berbi.


Za izradu ponude osiguranja i kalkulaciju premije posetite stranicu Prijava za osiguranje.