Osiguranje lica
image
Osiguranje imovne
Osiguranje vozila
Osiguranje lica
Osiguranje zivota
Osiguranje poljoprivrede
Osiguranje transporta

?

Osiguranje od posledica nesrećnog slučaja

 

Šta znači osiguranje od posledica nesrećnog slučaja?

Šta znači osiguranje od posledica nesrećnog slučaja?
Osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja je popularan i atraktivan oblik ekonomske zaštite osiguranika i porodice od nepovoljnih posledica nezgode.

 

Iznenadni i nepredvidivi događaji, koji su sastavni deo života svakog pojedinca, ne mogu se sprečiti. Međutim, posledice ovakvih događaja mogu se ublažiti finansijskom podrškom koju vam pruža osiguranje.

 

Polisa osiguranja od posledica nesrećnog slučaja pruža Vam osiguravajuću zaštitu na svakom mestu, svih 24 časa.

Ko se može osigurati ovom polisom?

Ko se može osigurati ovom polisom?
Privatni korisnici - kao članovi jednog ili odvojenog domaćinstva (deca, roditelji ...) od 14 do navršenih 65 ili 75 godina starosti (u zavisnosti od osiguravajuće kuće)

 

Poslovni korisnici - osiguranje zaposlenih od posledica povreda zadobijenih na poslu, za vreme obavljanja redovnog zanimanja, na putu od kuće do posla i pri povratku kući, kao i u svakodnevnim aktivnostima.

Od kojih rizika se može osigurati?

Od kojih rizika se može osigurati?
Polisom osiguranja od posledica nesrećnog slučaja možete ugovoriti kombinaciju sledećih rizika: smrt usled nezgode

 

trajni invaliditet

 

dnevna naknada

 

troškovi lečenja

 

smrt usled bolesti

?

Dopunsko zdravstveno osiguranje

 

Šta znači dopunsko zdravstveno osiguranje?

Šta znači dopunsko zdravstveno osiguranje?
Dopunsko zdravstveno osiguranje je oblik dobrovoljnog osiguranja, koje možete ugovoriti nezavisno od obaveznog zdravstvenog osiguranja. Polisom dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja obezbeđujete dodatnu zdravstvenu zaštitu.

Šta pokriva dopunsko zdravstveno osiguranje?

Šta pokriva dopunsko zdravstveno osiguranje?
Dopunsko zdravstveno osiguranje može se ugovoriti:

 

za slučaj hirurške intervencije (operacije) - pokriva operacije za koje je potreba utvrđena i koje su izvedene u toku trajanja osiguranja, a predviđene su uslovima osiguranja (operacije srca, abdomena, urogenitalne, ortopedske i druge operacije).

 

za slučaj težih bolesti i posledica bolesti - pokriva bolesti koje su nastupile i nesporno utvrđene u toku trajanja osiguranja, a predviđene su uslovima osiguranja (sva maligna oboljenja, moždani udar, infarkt miokarda, insuficijencija bubrega i druge bolesti).

Koji su troškovi pokriveni?

Koji su troškovi pokriveni?
Novčana naknada kojom osiguranik direktno raspolaže namenjena je za vanredne potrebe koje nastaju u procesu lečenja teže bolesti i pri obavljenoj hirurškoj intervenciji. Novac se najčešće koristi za nabavku lekova i sanitetskog materijala, plaćanje dodatnih usluga koje se u medicinskim ustanovama inače posebno plaćaju, organizovanje kućne nege, banjsko lečenje i rehabilitaciju, kao i sve druge potrebe od momenta kada se uspostavi dijagnoza bolesti ili izvrši operacija u bolnici.

 

Isplata novčane naknade ne zavisi od troškova koje je osiguranik imao u postupku lečenja ili obavljanja hirurške intervencije, pa stoga troškove nije potrebno pravdati. Novčana naknada se isplaćuje neposredno nakon prve dijagnoze teže bolesti ili nakon obavljene hirurške intervencije i to direktno osiguraniku.

Šta ne pokriva dopunsko zdravstveno osiguranje?

Šta ne pokriva dopunsko zdravstveno osiguranje?
Dopunskim zdravstvenim osiguranjem nisu pokrivene bolesti koje je osiguranik imao pre zaključenja ovog osiguranja, kao ni operacije koje su izvršene pre zaključenja ovog osiguranja, odnosno za koje je ranije utvrđena potreba.

Kako ostvariti pravo na naknadu?

Kako ostvariti pravo na naknadu?
Kada se ostvari ugovoreni osigurani slučaj, nastupi teža bolest ili se izvrši hirurška intervecija, treba da podnesete pismenu prijavu osiguravaču, uz koju prilažete odgovarajuću medicinsku dokumentaciju (otpusnu listu, specijalistički izveštaj, zdravstveni karton i drugo) kojom dokazujete pravo na naknadu.

 

Za sve naše klijente posetom na stranicu Prijava štete i popunjavanjem traženih podaka, u najkraćem roku dostavićemo Vam svu potrebnu dokumentaciju, kao i pružanje pomoći i saveta u prijavi osiguranog slučaja.

?

Putničko zdravstveno osiguranje

 

Šta pruža polisa putničkog zdravstvenog osiguranja?

Šta pruža polisa putničkog zdravstvenog osiguranja?
Polisa putničkog zdravstvenog osiguranja pruža zaštitu i sigurnost tokom privremenog boravka u inostranstvu, bilo da ste na odmoru, raznim sportskim i drugim manifestacijama, seminarima ili privrednim događajima širom sveta, i garantuje pokriće eventualnih troškova u slučajevima neophodne medicinske pomoći zbog iznenadne bolesti ili posledice nesrećnog slučaja - nezgode.

 

Ukoliko se posebno ugovori polisa putničkog zdravstvenog osiguranja pruža Vam i:

 

usluge putne asistencije (informisanje pre putovanja; povratak dece koja su ostala bez staranja, do 1.500 evra; administrativna pomoć u slučaju krađe ili gubitka dokumenata; slanje hitnih poruka; usluge prevodioca u hitnim slučajevima; informacije u vezi sa šlep službom,

 

pravne usluge i usluge pozajmice novčanih sredstava: novčana pozajmica u slučaju razbojništva, do 1.000 evra; upućivanje na advokata; novčana pozajmica za plaćanje advokata, do 2.000 evra, novčana pozajmica za kauciju, do 7.000 evra.

Zašto je potrebno da zaključite polisu putničkog zdravstvenog osiguranja?

Zašto je potrebno da zaključite polisu putničkog zdravstvenog osiguranja?
Kontaktiranjem asistentskih kompanija (CORIS International Paris, EUROP Assistance ...) koji preko svojih predstavništava širom sveta obezbeđuju 24 časovno pružanje informacija i pomoći u slučaju da Vam se desi osigurani slučaj biće Vam pružena neophodna medicinska pomoć.

 

Sa polisom putničkog zdravstvenog osiguranja obezbeđena je potpuna sigurnost tokom Vašeg boravka u inostranstvu.

Kako se može zaključiti polisa putničkog zdravstvenog osiguranja?

Kako se može zaključiti polisa putničkog zdravstvenog osiguranja?
Polisa putničkog zdravstvenog osiguranja može se zaključiti kao:

 

individualno (kada glasi na ime i prezime pojedinog lica),

 

porodično (kada glasi na sve članove jedne porodice - otac, majka, deca do 18-te godine života),

 

grupno (kada se osigurava više osoba sa priloženim spiskom svih članova grupe) i

 

individualno (Multi viza) - namenjena ljudima koji često putuju tokom godine


Za izradu ponude osiguranja i kalkulaciju premije posetite stranicu Prijava za osiguranje.