Osiguranje imovine
image
Osiguranje imovne
Osiguranje vozila
Osiguranje lica
Osiguranje zivota
Osiguranje poljoprivrede
Osiguranje transporta

?

Privatni korisnici

 

Šta može biti predmet osiguranja?

Šta može biti predmet osiguranja?
Građevinski objekti: stanovi, porodične kuće, vikend kuće, nusprostorije, garaže ili celokupno poljoprivredno gazdinstvo

 

Stvari domaćinstva: nameštaj, tehnički uređaji, gotov novac, vrednosni papiri, drago kamenje, umetničke stvari i zbirke

 

Odgovornost prema trećim licima

Od kojih rizika se može osigurati?

Od kojih rizika se može osigurati?
Paketom osnovnih rizika: požar, udara groma, eksplozija, oluja, grad (tuče), manifestacija i demonstracija i pada letelice

 

Dopunskim rizicima: provalna krađa i razbojništvo, poplava, bujica i visoka voda, izlivanja vode iz instalacija, klizanja, sleganja i odronjavanja tla, lom i kvar ugrađene mehaničke opreme građevinskog objekta (instalacija vodovodne, toplovodne, kanalizacione i električne mreže, hidrofori i sl.), lom stakla

Na koju vrednost se osigurava?

Na koju vrednost se osigurava?
Kod građevinskih objekata po ceni gradnje novog objekta istih karakteristika i na istoj lokaciji, uključujući sve zavisne troškove, umanjenoj za vrednost amortizacije

 

Kod opreme po ceni nove opreme istih karakteristika, uključujući zavisne troškove, umanjenu za vrednost amortizacije (tehničke ili ekonomske)

?

Poslovni korisnici

 

Šta može biti predmet osiguranja?

Šta može biti predmet osiguranja?
Predmet osiguranja može biti celokupna imovina Vašeg preduzeća:

 

Građevinski objekti: poslovne zgrade - kancelarije, proizvodne hale, pogoni i sve vrste skladišnog prostora

 

Sva oprema (osnovna sredstva) preduzeća: nameštaj, mašine, aparati, uređaji i IT oprema

 

Sve zalihe nenovčanih obrtnih sredstava preduzeća ili preduzetnika: zalihe roba, zalihe materijala i sirovina, zalihe nedovršene proizvodnja i zalihe gotovih proizvoda

Od kojih rizika se može osigurati?

Od kojih rizika se može osigurati?
Paketom osnovnih rizika i to: požar, udar groma, eksplozije, oluje, grada, udara sopstvenog motornog vozila u objekat,manifestacija i demonstracija i pada letelica

 

Dopunskim rizicima od opasnosti: poplave, bujice i visoke vode, izlivanja vode iz instalacija, klizanje, sleganje i odronjavanje tla, snežne lavine, iscurenje (lekaža) radnog fluida iz sudova i instalacija, udara nepoznatog motornog vozila u osigurani objekat, loma i kvara opreme, loma i kvara instalacija ugrađenih u građevinski objekat, provalne krađe i razbojništva.

Na koju vrednost se osigurava?

Na koju vrednost se osigurava?
Objekti - na sumu osiguranja koja treba da je, ako nije drugačije ugovorena, jednaka ceni izgradnje novog objekta istih karakteristika i na istoj lokaciji, uključujući sve zavisne troškove, umanjenoj za vrednost amortizacije (tehničke ili ekonomske)

 

Oprema - prema fakturnoj ceni nove opreme istih karakteristika, uključujući zavisne troškove, umanjenoj za vrednost amortizacije (tehničke ili ekonomske)

 

Zalihe roba, materijala i sirovina - na sumu osiguranja koja treba da je, ako nije drugačije ugovoreno, jednaka nabavnoj ili tržišnoj ceni uvećanoj za zavisne troškove (ako je tržišna cena manja od nabavne)

 

Zalihe gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje - na sumu osiguranja koja je jednaka ceni koštanja ili tržišnoj ceni (ako je tržišna cena manja od cene koštanja)

Na koji način se osigurava vrednost?

Na koji način se osigurava vrednost?
Pored pokrića na sumu osiguranja, za dopunske rizike možete izabrati godišnji limit pokrića, koji se iscrpljuje sa jednom ili više šteta - osiguranje na "prvi rizik".

 

Ovim načinom osiguranja ostvarujete uštedu u premiji, jer suma osiguranja na "prvi rizik" može biti značajno manja od ukupne vrednosti osigurane imovine.

 

Ovaj način osiguranja naročito preporučujemo kod ugovaranja rizika od opasnosti poplave, bujice, visoke vode, izlivanje vode iz instalacija i provalne krađe i razbojništva.


Za izradu ponude osiguranja i kalkulaciju premije posetite stranicu Prijava za osiguranje.